Genade alleen

Luister hier naar de audio versie: https://preachingdrummer.wordpress.com/2022/01/27/genade-alleen-audio/

Genade alleen

Door Arie de Paauw

[Hand.15:11] Nee, we geloven dat we door de genade van de Heer Jezus gered worden, op dezelfde wijze als zij.’NBV21

Lezen: Hand.15:1-12

Het is een aloude strijd, vanaf het ontstaan van de kerk al, tussen wet en genade. Is Gods genade alleen genoeg, of moeten we er toch nog wat bij doen? Tot op de dag van vandaag vreet dit virus zich een weg en maakt het slachtoffers binnen de kinderen Gods 

Even het beeld, Paulus en Barnabas zijn op zendingsreis en zien vele heidenen, niet Joden, tot geloof komen. Wat geweldig! Maar dan komen de Joden en zeggen dat ook zij zich moeten laten besnijden en zich houden aan de joodse wetten. Er ontstaan discussies en men besluit om naar Jeruzalem te gaan om raad te vragen aan de apostelen. We zijn dat het eerste apostelconvent gaan noemen.

Paulus en Barnabas doen hun verslag, met als bewijs dat de heidenen gered zijn, dat ze de Heilige Geest hebben ontvangen. Die kan je nl. alleen maar ontvangen als je eerst tot geloof gekomen bent! En dan komt onze tekst. Dus niet door het houden van regels, door het opleggen van een juk, worden mensen behouden, maar door genade. Alles wat je hen daarna nog oplegt is ballast! 

Zelf als je leert dat mensen, die (nog) niet gedoopt zijn, zoals er een leer rondgaat, niet gered zijn, is dat dus een dwaalleer! Niet de doop redt je, en ja, het is belangrijk om die stap te doen, om te groeien in je geloof, om het oude leven af te leggen, maar geen voorwaarde voor je redding! 

En zeker het houden van allerlei feesten, dagen etc. niet, dat bewijst de uitslagen van dit convent, wat we lezen in vers [20] maar dat we hun moeten schrijven dat ze zich dienen te onthouden van wat door de afgodendienst bezoedeld is, van ontucht, van vlees waar nog bloed in zit en van het bloed zelf.

Dat zijn de enige regels, en ook die zijn niet nodig voor je redding. Het offer van de Here Jezus is groot genoeg om iedere zondaar, die zich tot Hem keert te vergeven. Al die andere dingen zijn, nogmaals, belangrijk, om een goede discipel te worden. En ja, die opdracht hebben we, om mensen tot discipelen te maken en de geloofsdoop is daar een eerste stap in. Maar om gered te worden heb je alleen maar Gods genade nodig, de rest is nodig hoe je die genade uitwerkt in je leven.

En laat je niet misleiden, door mensen, die zelf de Heilige Geest nog nooit in al Zijn volheid hebben ontvangen! mijn genade is je genoeg!

27-01-2022