Een dag als duizend jaar

“Eén dag bij de Heer is als duizend jaar en duizend jaar is als één dag.”, 2 Petr. 3:8

In een dag en een nacht draait de aarde om haar eigen as. Zo hangt de duur van een zonnedag samen met de omtrek van de aarde en de snelheid waarmee de aarde roteert.

Tijd is de grootheid waarin opeenvolgende gebeurtenissen worden gemeten. De eenheid van tijd is de seconde. Een seconde duurt één tel. Door te tellen is te stellen dat de lengte van een dag 60 x 60 x 12 x 2 tellen gemiddelde zonnetijd duurt.

Wanneer de bovenstaande Bijbeltekst rekenkundig bij benadering wordt geformuleerd als 1 : 365.000, zijn daar de volgende gevolgtrekkingen uit te maken met betrekking tot afstand en snelheid: Een dag staat tot duizend zonnejaren is in afstand als 2.575.208,59 km staat tot 939.951.138.000 km en in snelheid als 2.573.424 km/dag (29,78 km/s) staat tot 939.299.760.000 km/1.000 jaar. Indien we 29,78 vermenigvuldigen met 365.000 is het product 10.871.525 km/s, dat is 36,23 x c, waarbij c = de lichtsnelheid. De lichtsnelheid is 300.000 km/s.

Met deze rekenkunst wordt duidelijker hoe groot God is. Inmiddels is uit de natuurkunde  het fenomeen tijddilatatie bekend. Tijd kan zich uitrekken of krimpen ten opzichte van een ander referentiestelsel afhankelijk van waarin een waarnemer zich beweegt. Tijd voor de sneller bewegende waarnemer verstrijkt trager ten opzichte van de tijd voor een stilstaande of langzaam bewegende waarnemer. Dit geldt vooral bij extreem hoge snelheden van die bewegende waarnemer. Hieruit volgt nog eens de relativiteit van de tijdsduur van een dag vanuit het perspectief van de natuurwetenschap.

Zo is de tijd in Gods hand is. Uitersten raken elkaar: enerzijds onvoorstelbaar hoge snelheden, anderzijds een tijd die nadert tot of gelijk is aan tijdloosheid, zodat tijdsduur nauwelijks of geen factor van betekenis kan zijn geweest bij bijvoorbeeld de totstandkoming van de schepping. Daar is de gedachte aan de Onbewogen Beweger. Dit maakt aannemelijker dat wat voor mensen heel lang duurt en heel ver weg is voor God een ademtocht dichtbij is. Gelijk het woord: “Want Hij sprak en het was er, Hij gebood en het stond er”, Ps. 33:9.   

Peter Kerstholt

21-05-2020