De hegemonie van Quirinius

De hegemonie van Quirinius, Lukas 2: 1-2

En het geschiedde in die dagen dat er een besluit uitging van keizer Augustus om heel de gemeenschap in te schrijven. Deze inschrijving eerst geschiedde toen Cyrenius de hegemonie voerde van Syrië.

Het is in de context van deze wereldgeschiedenis dat de evangelist Lukas de geboorte van Jezus inleidt. In de dagen van Herodes koningschap, Lk.1:5, vaardigde de romeinse keizer Augustus dit besluit uit. Het is een wettelijke maatregel van bovenaf opgelegd en gericht tot alle onderdanen van de oecumene, de toenmalige bewoonde wereld, alle gebiedsdelen die met Rome waren verbonden.  

Al op jonge leeftijd werd Herodes door zijn vader aangesteld tot landvoogd van Galilea. Later bij zijn benoeming tot landvoogd van neder-Syrië[i] werd hem reeds het koningschap in het vooruitzicht gesteld. Dat was hem in zijn jeugd, toen hij naar school ging, voorspeld door Menahem, een van de Essenen, die door zijn deugdzaam leven in hoog aanzien stond, want God had Herodes hiertoe waardig gekeurd.[ii] Na de oorlog, die was ontstaan door de dood van Caesar, werd hij in Rome door de senaat tot koning van Judea gekroond. Toen Augustus op reis was van Syrië naar Egypte, onthaalde Herodes hem met veel egards en betoonde hem en zijn soldaten zulke edelmoedigheid dat zij zeiden dat het koninkrijk van Judea niet groot genoeg was voor zulk een grote vorst. Daarop schonk Augustus hem steden en landstreken en ook de landvoogdij over Syrië.[iii] Dit was voordat Herodes begon aan de herbouw van de tempel.   

Augustus, die Octavianus heette, was de opvolger van Julius Caesar en de senaat had hem de eretitel Augustus geschonken, dat verhevene betekent. Ook werd hij Caesar genoemd, naar zijn aangenomen vader. Augustus heeft zelf geschreven dat hij deze volkstelling heeft gehouden tijdens het consulaat van Censorinus en Asinius.[iv] Deze eerste inschrijving wordt wel onderscheiden van een latere inschrijving, die gehouden werd om van iedereen de bezittingen te registreren in verband met het heffen van belasting. Tijdens die inschrijving was Quirinius landvoogd van Syrië.[v] Doch ten tijde van de eerdere inschrijving was Quirinius de leider van de uitvoerende macht in Syrië,[vi] terwijl Varus landvoogd van Syrië was. Deze was Saturninus opgevolgd, een van de twee landvoogden van Syrië die destijds door keizer Augustus waren aangesteld.[vii]

 

Auteur tekst: Peter Kerstholt
Meer bijbel studies lezen klik hier.

 

[i] Alle de werken, Flavius Josephus, joodsche histori, boek XIV, h. XVII en h. XXVI.

[ii] Het leven van Herodes, Flavius Josefus, ingeleid en vertaald onder toezicht van prof.dr. M.A. Beek, J.J. Groen, Leiden, 1991, blz. 74.

[iii] Alle de werken, Flavius Josephus, Van de oorlog der Joden tegen de Romeinen, h. XV.

[iv] Bronnen voor de geschiedenis van het Nieuwe Testament, bijeengebracht door G.H. de Vries, H.D. Tjeenk Willink & Zoon, Haarlem, 1962, h.1, blz. 18.

[v] Alle de werken, Flavius Josephus, joodsche histori, boek XVIII, h. I; Hand. 5:37.

[vi] Novum Testamentum Latine, Nestle-Aland, Deutsche Bibelgesellschaft Stuttgart, 3e herziende druk, 1989, SECUNDUM LUCAM 2:2; Bronnen voor de geschiedenis van het Nieuwe Testament, bijeengebracht door G.H. de Vries, H.D. Tjeenk Willink & Zoon, Haarlem, 1962, blz. 16. Het Romeinse imperium en het Nieuwe Testament, G.J.D. Aalders, Uitgeversmaatschappij J.H. Kok N.V., Kampen, 1962, blz. 22-35.

[vii] Alle de werken, Flavius Josephus, joodsche histori, boek XVI, h. VIII.

03-11-2020