Vrede zij u

Eer aan God in de hoge en op aarde vrede in mensen een welbehagen, Luk.2:14[i]

Eer aan God in de hoge en op aarde vrede in mensen een welbehagen, Luk.2:14[i]  

Dit zingt de engelschaar vanwege de geboorte van de zoon, de Zoon van God. Hij wordt genoemd Jezus, dat betekent Redder. Aan God, Schepper van hemel en aarde, komt eer, heerlijkheid, glorie en roem toe.

Door Zijn innerlijke barmhartigheid heeft Hij zich het lot van de mensen aangetrokken. Want alzo lief heeft God de wereld gehad dat Hij heeft gezonden zijn eniggeboren Zoon. Hij wil dat ieder tot erkentenis der waarheid komt.

Hij heeft de grenzen van de woongebieden van de mensen bepaald en de hun van tevoren toegemeten tijden, opdat zij de Heere zouden zoeken of zij Hem al tastend zouden mogen vinden. Het is deze boodschap die de vrede van Christus toezegt aan ieder.

Eer aan God in de hoge en op aarde vrede in mensen des welbehagens, Luk.2:14[ii]

In deze tekst richt de proclamatie zich tot de mensen des welbehagens. Ieder die tot Zijn voornemen geroepen is. Ieder die oprecht leeft, die Hem welgevallig is. Ieder die de Heer vreest, die Zijn geboden onderhoudt. Die het woord van God horen en doen. Immers Hij heeft bekend gemaakt wat goed is en wat de Heere van u vraagt: niets anders dan recht te doen, goedertierenheid lief te hebben en ootmoedig te wandelen met God, Micha 6:8.

Aldus richt deze goede boodschap zich tweeërlei tot ieder.

Vrede in Christus

Peter Kerstholt

 

[i] Deze tekst is een vertaling van de Textus Receptus. Zie de Bijbelstudie: Hoe heeft het Nieuwe testament ons bereikt.

[ii] Dit is de tekst die is ontleend aan later gevonden handschriften met een oudere datering zoals de codex Alexandrinus.  

26-11-2020