Gerijpt in het geloof

Gerijpt in het geloof, Mt. 4: 1-11; Lk. 4:1-13; 1Tim. 3:6 Toen werd Jezus weggeleid naar de woestijn door de Geest om verzocht te worden door de duivel. En gevast hebbend veertig dagen en veertig nachten kreeg Hij honger. En de verzoeker naderde en zei Hem: “Indien Gij Zoon van God zijt, zeg dat deze stenen broden worden.”

 

De tegenstander stelt de voorwaarde van het Zoonschap met het bevel om dat te bewijzen door stenen te veranderen in broden. En hij doet een appel aan Zijn eetlust, dé natuurlijke drift om te overleven. Zo tracht hij Jezus te vermurwen en in zijn macht te krijgen.

Maar Hij antwoordde en zei: “Er staat geschreven: Niet van brood alleen zal de mens leven, maar door elk woord dat komt uit de mond van God.”

Jezus, verootmoedigd en bezonnen door het vasten, Ps.35: 13, antwoordde met een citaat uit de heilige Schrift. Het juiste woord van God op het juiste moment gesproken. Volwassen in het geloof en door ontzag voor God is er die wijsheid en zelfbeheersing die het zwaard van de Geest, dat is het woord van God, juist doet hanteren.

Toen nam de duivel Hem mee naar de heilige stad en zette Hem op de tinne van de tempel. En hij zei Hem: “Indien Gij Zoon van God zijt, werp uzelf naar beneden, immers er staat geschreven: “Zijn engelen zal Hij bevel geven aangaande u en op handen zullen zij u dragen, niet zult u uw voet stoten tegen een steen.” Jezus zei hem: “Eveneens is geschreven: Niet zult gij de Here uw God verzoeken.”

Daarop neemt de duivel Hem mee naar de top van wat door mensenhanden is gemaakt, het huis Gods in de heilige stad. Hij doet een voorstel op leven en dood en verhovaardigt zich het woord van God te citeren, doch zonder de geest. Er zit een addertje onder het gras. Want het behoeden op al uw wegen blijft opzettelijk achterwege. Om Jezus in de val te lokken. Doch de Heer doorziet de onvolledige quote van Gods woord wel en Hij weerstaat de duivel, niet door op het gezegde in te gaan, maar met een godgeleerd Schriftwoord. De vlieger die hovaardij des levens heet, gaat niet op. Jezus houdt de rechte weg. Een steen des aanstoots is gemeden.  

Wederom nam de duivel Hem mee naar een zeer hoge berg en hij liet Hem al de koninkrijken van de wereld zien met hun heerlijkheid. En hij zei Hem: “Dit alles zal ik aan jou geven, indien je knielend mij aanbidt.” Toen zei Jezus hem: “Ga weg satan, want geschreven is De Heer uw God zult u aanbidden en Hem alleen dienen.”

Op een steenrots staand overziet Jezus in enkele ogenblikken deze rijken en hun roem en fortuin. De voorwaarde van Gods Zoon heeft satan inmiddels laten vallen, want hijzelf stelt zich nu in plaats van God. Alles in één keer is het motto. Met dit aanbod tracht hij Jezus te verleiden. Maar daarachter schuilt het aardse slijk. Want geld spreekt alle talen. Terwijl het Koninkrijk Gods niet van deze wereld is. Dit Koningschap is juist van God, Ps. 22:29. Wanneer de Zoon het eist van Hém zal Híj het Hem geven. Dat is het besluit dat Hij bekend heeft gemaakt, Ps.2:8. Noch te Jeruzalem, noch op deze berg is de Heer tot afval te bewegen. Tenslotte gebiedt Jezus de duivel weg te gaan. En met een Schriftwoord zet Hij zijn bevel kracht bij.   

Toen liet de duivel Hem gaan en zie engelen naderden en dienden Hem.

Peter Kerstholt

18-12-2020