Gaven van de Heilige Geest

De gaven van de Geest zorgen voor een heel nieuwe manier van leven voor de geestvervulde gelovige.

Gaven van de Heilige Geest

De bedoeling is daarom ook dat we uitstappen in geloof en deze gaven gaan gebruiken. We moeten uit onze ''Comfortzone'' stappen, we moeten gaan wandelen in de autoriteit die wij van de Here Jezus hebben ontvangen. Het is niet voor niets dat de Opstandings kracht die onze Here weer levend maakte nu in ons woont voor wie geloven. (Efeziers 1:19 t/m 20).
We hebben deze gaven gekregen om dagelijks in alle negen bovennatuurlijke gaven te opereren. Zoals in (2 Timoteus 1:6) wordt geschreven:Daarom spoor ik je aan het vuur brandend te houden van de gave die God je schonk toen ik je de handen oplegde.

Paulus legt de negen gaven uit.

4 God geeft in zijn liefdevolle goedheid verschillende soorten gaven aan ons. Maar ze komen allemaal van dezelfde Geest. 5 En er zijn verschillende soorten taken. Maar ze komen van dezelfde Heer. 6 En er zijn verschillende manieren waarop de Geest kan werken. Maar ze komen van dezelfde God, die al die dingen in de mensen doet. 7 Maar iedereen krijgt deze dingen van de Heilige Geest om er de ándere mensen mee te dienen. 
 8 Aan de één geeft Hij de gave om met wijsheid te spreken. Aan iemand anders geeft diezelfde Geest de gave om dingen te weten. 9 Aan weer iemand anders geeft diezelfde Geest de gave van bijzonder geloof. En aan wéér een ander geeft diezelfde Geest gaven om mensen te genezen. 10 De één krijgt de gave om wonderen te doen. Een ander de gave om te profeteren. De één krijgt de gave om de geesten te herkennen. Iemand anders de gave om verschillende talen van de Geest te spreken. Weer een ander krijgt de gave om die talen van de Geest uit te leggen. 11 Maar al deze gaven komen van één en dezelfde Geest. En Hij geeft aan iedereen wat Hij wil en op de manier die Hij wil.(1 Kor 12:4 t/m 11)


De negen gaven van de Heilige Geest.

Deze zijn belangrijk in de bediening van ieder gelovige.
we kunnen deze negen gaven in drie categorieën verdelen.

 Vocale gaven(spreken)

  • Tongen taal
  • Interpretatie van tongen taal
  • Profetie

Dan hebben wij de drie gaven van openbaring.

  • Onderscheiding van geesten
  • Woorden van kennis
  • Woorden van wijsheid

En dan hebben wij nog de drie gaven van kracht.

  • De gave van geloof
  • De gaven van genezing
  • De werking van wonderen

Nu we dus de gaven kennen en de Heilige Geest in ons hebben, kunnen we ons gaan trainen in de gaven van de Heilige Geest. Inplaats van onwetend te blijven in deze gaven moeten we ze bestuderen, in pratijk brengen en trainen in het gebruik hiervan uit liefde voor elkaar.

Lees (1 Petrus 4:6 t/m 11).

6 Daarom is ook aan de doden het goede nieuws verteld. Toen ze vroeger op aarde leefden, zijn ze veroordeeld voor wat ze deden. Maar door het goede nieuws zal nu hun geest voor God kunnen leven. 
 7 Het einde van alle dingen komt al bijna. Wees dus verstandig en houd je hoofd erbij. En blijf vooral bidden. 8 Maar het belangrijkste is dat jullie als broeders en zusters veel van elkaar houden. Want de liefde vergeeft wat jullie verkeerd tegen elkaar doen. 9 Wees gastvrij voor elkaar, zonder te mopperen. 10 Dien elkaar met de gaven die God uit liefde aan ieder van jullie heeft gegeven. Want dat is waarvoor God al die soorten gaven gegeven heeft.  11 Als je iets zegt, zorg er dan voor dat je net zo spreekt als God Zelf zou doen. Als je dient, doe dat dan vanuit de kracht die God geeft. Want dan zal in alles God worden geprezen, dankzij Jezus Christus. Alle macht en eer is voor Jezus Christus, tot in alle eeuwigheid! Amen! Zo is het!