Yahweh – Jire: God zal voorzien.

Jahweh zal voorzien, of zoals meestal traditioneel vertaald wordt, de HEER zal voorzien.

Yahweh – Jire: God zal voorzien.

'Jahweh Zal Voorzien' (Jahweh-jireh') is een plaatsnaam die Abraham gaf na wat hij meemaakte op de berg Moria. God stelde Abraham op de proef door hem te vragen zijn enige zoon Isaak te offeren als een brandoffer (Gen. 22:1-19).

  • Ge 22:2 En Hij zeide: Neem nu uw zoon, uw enige, dien gij liefhebt, Izak, en ga heen naar het land Moria, en offer hem aldaar tot een brandoffer, op een van de bergen, dien Ik u zeggen zal.

Op het moment dat Abraham zijn zoon wilde slachten, kwam de Engel van de HEER tussenbeide.

Toen zag Abraham een ram in het struikgewas en offerde deze in plaats van zijn zoon. Daarom noemde Abraham die plaats: Jahweh-jireh.

  • Gen. 22:14 'De HEERE zal erin voorzien; waarom nog heden gezegd wordt: Op de berg des HEEREN zal erin voorzien worden.'

De plaats die Abraham was aangewezen als offerplaats droeg reeds met de omliggende bergstreek de naam van Moria.

Het antwoord dat Abraham zijn zoon gaf bevat een toespeling op de naam van de berg Moria.

  • Ge 22:8 En Abraham zeide: God zal Zichzelven een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon!

God voorzag door Zijn Zoon

Abrahams offer was een voorafschaduwing van het offer dat God zelf zou geven: zijn eniggeboren Zoon voor de zonde van de wereld. God voorzag in een ram in de plaats van Izaak. In de toekomst zou God voorzien door de gave van Zijn Zoon; Hij zou Zijn zoon zenden als plaatsvervangend zoenoffer voor onze zonden.

  • Joh. 3:16 'Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.' 
  • 1 Joh. 4:9 'Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem.' 
  • Rom. 8:32 'Hoe zal Hij, die zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons met Hem ook niet alle dingen schenken?'