Jezus

Gods rechtvaardige antwoord op de zonde.

Omdat de mens in zonde gevallen is, en de mens hierdoor zijn doel mist, moest er een oplossing komen zodat onze relatie met God hersteld kon worden.
Daarom stuurde God Zijn Zoon, Jezus Christus wat verlosser en gezalfde van God betekent. Jezus Christus is mens en Hij is God, ėėn persoon twee naturen, dit is het grootste mysterie dat het christendom al eeuwen bezig houdt.

de Here Jezus Christus

God die mens geworden is, om de kloof (zonde), die er tussen God en de mens is gekomen op te heffen.

robot

De weg naar God is vrij!

. Toen Hij op Golgota aan het kruis alle zonden van de mensheid op zich nam en riep: Het is volbracht! Op dat moment stierf de Here Jezus Christus als offer voor de zonde. Dit is agape liefde, zelf opofferende liefde voor jou en u. Zo lief heeft de God de mensheid. Johannes 3:16 Na drie dagen en drie nachten stond Hij op uit het graf. Daarmee heeft Hij de dood overwonnen. Zo gingen alle profetieën uit het Oude Testament in vervulling en kan de mens weer een relatie opbouwen met God, de Schepper van hemel en aarde.

De kruisdood van Jezus laat ons zien dat:

De kruisdood van Jezus laat ons zien dat:
God is rechtvaardig: Romeinen 2:2 en Romeinen 6:23 – zonde moet gestraft worden.
God is liefde: 1 Johannes 4:10
God laat Zijn rechtvaardigheid en Zijn liefde samenvallen door Zijn Zoon Jezus naar de wereld te sturen om in onze plaats voor onze zonden te sterven Johannes 3:16 t/m vers 17.

Wat wil Hij nog verder in ons leven doen?

Hij wil onze Heer zijn; Hij wil door Zijn Heilige Geest in ons woning komen maken, en ons leven leiden.
Hij wil onze Zaligmaker, onze Verlosser zijn; Hij heeft reeds voor onze zonden betaald, maar daarna wil Hij ze ook wegnemen 1 Johannes 3:5 Hij wil ons vrijmaken van verkeerde gezindheden en houdingen; Hij wil ons veranderen naar Zijn beeld – Romeinen 8:29.
Hij wil onze Vriend zijn, en dat ons doen ervaren door altijd bij ons te zijn – Heb 13:5

Hebben wij ook een aandeel in onze redding?

In zekere zin: ja! Ons aandeel is: Schuldbelijdenis.
We moeten (h)erkennen wie we zijn; aan God belijden dat we voor onszelf geleefd hebben, en onze spijt betuigen; zie echter 1 Johannes 1:8 maar ook 1 Johannes 1:9
Bekering: dit is een gewilligheid om Jezus toe te laten om je zó te veranderen, dat je zult worden wat Hij van je wil maken. We kunnen hier niet aan voorbij – Lucas 13:3
Geloof is niet: verstandelijke kennis, of alleen maar naar de kerk gaan en bidden, maar een totale overgave van je hele leven en je eeuwige toekomst in de handen van Jezus geven.
Aannemen: Johannes 1:12 – dit doen we door Bekerings gebed, de eerste stap (van vele, die nog moeten volgen).

De Here Jezus was en is:

God Zelf: Matteus 1:23 en Johannes 20:28 Zonder zonde; Hij hoefde dus niet voor eigen zonde te sterven. Hij stierf echter voor jouw, uw en mijn zonden: Hebr. 4:15 en 1 Petrus 2:24.
Jezus stierf, maar stond op uit de dood, en werd opgenomen in de hemel.

Om over na te denken

Als dit allemaal waar is, zou jij en u dan niet dit geschenk willen aannemen?