Is God, allah?

Is de God, allah?

Is de God van de Christenen dezelfde, als Allah voor de moslims?
Het valt wel op dat bepaalde vragen regelmatig gesteld worden en dit is er één van: is de God van de christenen dezelfde, als Allah voor de moslims? Deze vraag is erg belangrijk en zal in de toekomst mogelijk nog belangrijker worden. Het is namelijk de sleutel waardoor velen zullen denken, dat er toch toenadering mogelijk zou zijn tussen Christenen en Moslims. Vele grote godsdiensten in de wereld geloven in feite nu al, dat christenen en moslims inderdaad in dezelfde God geloven. Maar wat zegt de Bijbel of hoe lezen moslims dat in de Koran? Als we het strikt taalkundig benaderen dan zijn er geen echte verschillen. Want waar de Fransen Dieu zeggen en de Spanjaarden Dios, de Duitsers Gott, daar spreken de Arabieren gewoon van Allah. Arabische Bijbels spreken dus ook over Allah. Dat woord is dus niet exclusief voorbehouden aan de Koran. Allah is gewoon het Arabische woord voor God. Maar hiermee is de vraag nog niet voldoende beantwoord, want er is meer over te zeggen.

“Hand.4:12 “..de zaligheid is in geen anderen Naam; want er is ook onder den hemel geen andere Naam aan de mensen gegeven, waardoor wij behouden worden.””

 

Bidden we tot dezelfde God?

Helaas wordt de opvatting, dat moslims en christenen tot dezelfde God bidden, door steeds meer mensen aangenomen als de waarheid. Mogelijk heeft men er zelfs de beste bedoelingen mee, namelijk om op deze manier een burg te kunnen slaan tussen christenen en moslims. Zodat het in de toekomst mogelijk is, dat zelfs deze totaal verschillende religies, elkaar toch gaan vinden. Als we immers tot dezelfde God zouden bidden, is feitelijk alleen het geloof in Jezus Christus nog het probleem wat scheiding maakt. Daar is maar één oplossing voor, namelijk doordat langzaam maar zeker Jezus straks niet meer gezien zal worden als de enige weg tot God. Maar daardoor zal het christelijk geloof ook haar kracht en identiteit volledig verliezen.

De Bijbel leert ons nog steeds, dat er geen andere goden zijn dan Jezus Christus, dus iedere andere God of persoon die vereerd wordt is een afgod (lees Johannes 5:23). Mensen die afgoden aanbidden, aanbidden feitelijk boze geesten. Boze geesten zijn dienaren van satan die de anti-god is of zoals de Bijbel het noemt, antichristelijk. En het is juist dit element wat het verschil uit maakt tussen de God van de Bijbel en Allah, de god van de Islam.

Daarbij komt dat de Islam is gebaseerd op een religie van zelfrechtvaardiging en dit gaat rechtstreeks in tegen de leer van het nieuwe testament, waarin de Bijbel ons leert dat we gerechtvaardigd worden door Jezus Christus, die voor onze zonden stierf aan het kruis.

Lees Rom.3:23, 24 “Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods, en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus”.

De waterdoop van Patrick

HAllah of God?

Volgens de Islam heeft Allah (God) uitdrukkelijk geen zoon, wat ook staat geschreven op de grote Al-Aqsamoskee in Jeruzalem. In het gebouw bevindt zich een achthoekige arcade die op de binnen- en buitenzijde voorzien is van een doorlopende Arabische inscriptie, waarin klaar en helder wordt aangegeven dat Allah geen zoon heeft. Daarmee wordt duidelijk dat Allah nooit de God van de christenen kan zijn, want die heeft volgens de Bijbel wel een Zoon, namelijk Jezus Christus (1 Joh. 4:14-15).

Jezus, of Isa volgens de Koran, zou ook niet zijn gestorven aan een kruis en is dus evenmin opgestaan uit de doden en daarmee snijdt de Koran het hart uit de Bijbel. Immers, veel in de Bijbel draait om de unieke (eniggeboren) Zoon van God die gestorven is voor ons en ook werd opgewekt uit de doden. De Bijbel noemt Jezus ook, Gods enig geboren Zoon, er is dus ook geen ander.

“Alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn enig geboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven heeft” (Joh.3-16).

Het woord Isa in de Koran is overigens géén echte vertaling van de naam Jezus (of Jeshua). Isa is ook niet de zoon van Allah, want volgens de Koran is Allah is géén vader en hij kan dus ook nooit de God van de Bijbel zijn. Isa is alleen een ‘schepping’ van Allah, maar géén zoon.

Hierover zegt de Bijbel duidelijk: ”En zoals u gehoord hebt dat er een antichrist komt, zijn er nu ook véél anti-christen en daaraan erkennen wij dat het de laatste ure is. Dat is de antichrist die de Vader en de Zoon loochent” (1 Joh. 2:18-23). Een antichristelijk kenmerk is dus de loochening, dat God de Vader van Jezus Christus en Jezus de Zoon van God is.

Volgens de Bijbel is maar één God en die zich heeft geopenbaard in Jezus Christus. Lees o.a. 2 Kor. 5:19 “…en God was in Christus de wereld met Zichzelf verzoenende, door hun hun overtredingen niet toe te rekenen….”

Dit is het hart van het evangelie en de belangrijkste zekerheid die we als christen hebben. Helaas horen we om ons heen steeds weer andere geluiden. Maar de Bijbel geeft geen ruimte voor een andere opvatting. Jezus is de enige toegang tot God, alleen Hij kan de mens redden van zijn zonde en buiten Hem is er dus geen God die verlossen kan.

Het antwoord op de vraag of ‘Allah dezelfde God is, als de God van de christenen’ is dus kort en duidelijk gezegd, nee. Het verschil zit dus niet zozeer in de naam God of Allah, maar in Jezus, althans als we vast willen houden aan het eeuwig Woord van God, de Bijbel.

De 5 zuilen en behoudt?

Maar zelfs als een moslim zich aan elk van deze zuilen houdt, is er nog steeds geen waarborg voor redding. Moslims denken dan ook vaak na over de dag van het oordeel, waarop Allah, zo gelooft men, een weegschaal zal nemen en de daden van een iedere moslim zal wegen. Zijn hoop is dat de goede daden het van de kwade zullen winnen, maar zelfs dan is het oordeel van Allah naar zijn wil en niet naar gerechtigheid, de enige zekere weg naar het paradijs is, te sterven als een martelaar in een Islamitische heilige oorlog, Jihad.

Ondanks deze dwaling kunnen en willen we niet ontkennen dat het mogelijk is, dat er Moslims zijn die God met heel hun hart trachten te zoeken. Men kan echter volgens de Bijbel alleen tot de Vader komen door de Zoon en de Moslim ontkent duidelijk de godheid van Jezus, als Zoon van God. En de Bijbel is heel erg radicaal als het gaat om de godheid van Jezus. Lees o.a.:

“Wie is de leugenaar dan wie loochent, dat Jezus de Christus is? Dit is de antichrist, die den Vader en den Zoon loochent. Een ieder, die de Zoon loochent, heeft ook de Vader niet” (l Joh.2:22-23).
“Hieraan onderkent gij den Geest Gods: iedere geest, die belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God; en iedere geest, die Jezus niet belijdt, is niet uit God. En dit is de geest van den antichrist, waarvan gij gehoord hebt” (l Joh.4: 2-3).
“Want er zijn vele misleiders uitgegaan in de wereld, die de komst van Jezus Christus in het vlees niet belijden. Dit is de misleider en de antichrist” (2Joh.7,8).
Om die reden is de Islam wel de grootste misleiding van de mensheid, omdat ze miljarden mensen in de wereld misleid en hun aantal groeit naar verwachting nog steeds. Volgens een recent onderzoek van het Amerikaanse ‘Pew Research Center’s Forum on Religion and Public Life’, zal over twintig jaar het aantal Islamieten wereldwijd toegenomen zijn met 35 procent en in Europa groeit het aantal met 2 procent. Nederland telt waarschijnlijk in 2030 ruim 1,3 miljoen moslims, dat is 7,8 procent van alle Nederlanders.

Wereldwijd hangt momenteel 23,4 procent van alle mensen het Islamitische geloof aan en ongeveer 31 procent van de wereldbevolking is op dit moment Christen, maar dat zal spoedig veranderen.

Toch horen we ook berichten hoe wereldwijd, nog steeds Moslims tot geloof in Jezus Christus komen. Het betekent meestal wel hevige vervolging en onderdrukking, tevens worden ze door hun sociale omgeving buitengesloten. Men betaalt dus een hoge prijs voor het volgen van Jezus. Laten we echter bidden dat vele Moslims door de Heer Jezus zelf de ogen geopend mogen worden, voor de leugen die zij nu navolgen en dat zij de Waarheid mogen leren kennen. Jezus heeft gezegd ”Ik ben de Weg en de Waarheid en het Leven en niemand komt tot de Vader dan door de Zoon”. (Joh.14:6)

Een totale wereldreligie komt er aan.

Jaarlijks vinden er bijeenkomsten plaats van het ‘Parliament of the World Religions’. Recente bijeenkomsten vonden o.a. plaats in Kaapstad en in Barcelona en Australia, waar onlangs de opening werd verricht door de Dalai lama. Barcelona telde maar liefst 9000 deelnemers uit 47 landen. In Melbourne waren meer dan 6000 afgevaardigden van 220 verschillende religieuze groeperingen aanwezig waaronder een keur aan afgevaardigden van Christelijke kerken, Hindoes, Soefi’s, Boeddhisten, Moslims, Indianen, Scientology, en vele anderen om de onderlinge eenheid verder uit de bouwen. Men is het met elkaar eens dat de “broeders en zusters” weliswaar verschillende wegen bewandelen maar dat ze allemaal leiden tot dezelfde God (of Allah). Het lijkt allemaal zo mooi, die onderlinge toenadering tussen de verschillende religies, maar uiteindelijk zal het uitmonden in één wereldwijd religieus systeem, met volledige uitschakeling van het geloof in de Heer Jezus als Gods Zoon. Wat het geloof in Jezus als Gods Zoon brengt juist scheiding.

De Bijbel leert dat we op weg zijn naar een totale wereldreligie, waarin alle godsdiensten samenvloeien tot één machtig religieus bolwerk. De gedachte dat de god van de Islam en de God van de Christenen dezelfde zou zijn, hoort thuis in dat streven naar die wereldreligie. In de Bijbel, in Openbaring 17 wordt die grote wereldreligie voorgesteld als een vrouw bekleed met kostbaarheden, die velen zal misleiden. Zij is het tegenbeeld van de bruid van Christus (Openbaring 19) hetwelk is de gemeente van Jezus Christus. Alleen de wedergeboren kinderen van de God, de volgelingen van Jezus Christus, zullen daarbij horen. Maar zij zullen op termijn hier op aarde vervolgd worden om de naam van Jezus en om niets anders (lees Openbaring 17:6).

Bij de nieuwe wereldreligie wordt de mens vele mogelijkheden geboden om zogenaamd behouden te worden, maar men wordt massaal misleid. Het maakt satan niets uit of je via Boeddha of via Allah, of via het Hindoeïsme of via een valse voorstelling van de God van de christenen naar de hel gaat, als je er maar terechtkomt. Deze weg is breed, alles kan en alles mag. Maar om de weg naar de hemel te bewandelen, moet men de smalle weg willen gaan en dat kan nooit de weg van de massa zijn.

Maar God wil ons niet in de hel hebben. Daarom gaf Jezus zijn leven voor ons, want uit de kruisdood van Jezus is het leven voor de mens geboren. Het bloed van Jezus heeft gevloeid om de mens te reinigen van zonde. Wie met een berouwvol hart tot Jezus gaat, ontvangt altijd vergeving van al zijn zonden en het eeuwige leven.

Om over na te denken

Wat is volgens jou de enige ware weg tot God?

De vijf zuilen geven geen zekerheid.

De basis van het Islamitische geloof wordt gevormd door de z.g. vijf zuilen, die nauwgezet opgevolgd moeten worden als men hoop op redding wil hebben.

De vijf zuilen zijn:

  • Vasten, speciaal tijdens de vastenmaand Ramadan – Sawm
  • Gebed op vijf vaste tijden per dag – Salah
  • Het regelmatig opzeggen van de geloofsbelijdenis – Shahadah.
  • Het geven van aalmoezen, verplicht geven aan de armen – Zakah
  • Pelgrimsreis, tenminste één keer in je leven naar Mekka – Hajj