Wat is het Koninkrijk van God?

Wat is het Koninkrijk van God?

Het Koninkrijk van God wat is dat?
Ja, wat is dat? Ik zou een heel kort en bondig, en nog juist ook, antwoord kunnen geven. Maar ik wil dat, wat ik er van zeg, graag wat onderbouwen.Allereerst laten we onze Heer en Meester aan het woord: ‘De tijd is vervuld en het Koninkrijk Gods is nabijgekomen.’ (Marcus 1:15) Daarbij voegen we (Lucas 17:20 en 21). Deze verzen zeggen: ‘En op de vraag van de Farizeeën, wanneer het Koninkrijk Gods komen zou, antwoordde Hij hun en zei: ‘Het Koninkrijk Gods komt niet zó, dat het te berekenen is; ook zal men niet zeggen: zie, hier is het of daar! Want zie, het Koninkrijk Gods is bij u.’

Het is geen stoffelijke Koninkrijk.
De eerste woorden van deze verzen maken duidelijk dat het niet om een zichtbaar, tastbaar stoffelijk gebied gaat waar Jezus dan Koning over zou zijn. Je kunt namelijk van het Koninkrijk Gods niet zeggen: ‘Kijk, dat is het,’ of: ‘Zie hier is het; kom we gaan de grens over en dan zijn we erin.’ Het is een abstract Koninkrijk. Merk op wat Jezus als verklaring zegt: ‘Het is BIJ u.’

De vertaling Het Boek laat Jezus hier dit zeggen: ‘Want het Koninkrijk van God is WAAR IK BEN.’ (HB) Dat is heel erg duidelijk.

Jezus droeg het Koninkrijk Gods met zich mee.

Het is duidelijk: Hij, Jezus belichaamde dat Koninkrijk. In Hem was het volmaakte Koningschap van God aanwezig. Hij was zelf niks. Hij zei niets uit Zichzelf maar al wat Hij de Vader hoorde zeggen. (Johannes 12:49) Hij deed niets wat Hij de Vader niet had zien doen. (Johannes 5:19) Hij deed altijd de wil van God. God was zijn Koning en Hij was Gods Koninkrijk. Dat Koninkrijk dat in Hem aanwezig was openbaarde zich door Zijn handel en wandel in Rechtvaardigheid, Vrede en Blijdschap. Dit wordt bevestigd door het volgende: in de Gemeente te Rome was er geharrewar aangaande eet en spijswetten. Paulus sust dat en zegt op een moment: ‘Laat van het goede dat gij hebt, geen kwaad gezegd kunnen worden. (Romeinen 14:16) Dan zegt Hij direct daarna in vers 17: ‘Want het Koninkrijk van God bestaat NIET in eten en drinken, MAAR in Rechtvaardigheid, Vrede en Blijdschap, door de Heilige Geest.’

De Here Jezus die het Koninkrijk aankondigde als iets dat heel dicht bij is, en niet slechts een verre toekomstige werkelijkheid was. Marcus 1:15

 

De waterdoop van Patrick

“Rechtvaardigheid, Vrede en Blijdschap door de Heilige Geest. Romeinen 14:17

 

Wij dragen het Koninkrijk Gods met ons mee.

Jij en ik, als wij in de voetsporen van Jezus wandelen, dragen net als Hij dat Koninkrijk in ons mee.
Het mag duidelijk zijn: iemand die ooit op zoek gaat naar het land dat het Koninkrijk van God moet zijn, zal het nooit vinden. Het bestaat niet in die vorm. Let goed op: Jij en ik, als we vervuld zijn met de Heilige Geest en als zodanig de vrucht van die Geest dragen, zijn het Koninkrijk Gods. Het is niet zo moeilijk als we maar goed lezen en nadenken maar vooral bidden om de Geest van openbaring te mogen ontvangen. Dat heeft schrijver dezes ook al vroeg in zijn kindschap Gods gedaan. En God geeft mild en overvloedig. Veel Zegen van de Koning.

Wanneer?

Dit Koninkrijk wordt ooit gevestigd in macht en majesteit. Als de Here Jezus Christus terug komt, hier op aarde met de wolken des hemels, zal Hij zijn voet zetten op de olijfberg te Jeruzalem.
Het Koninkrijk Gods is nu onzichtbaar omdat de Here zelf nog onzichtbaar is. Maar het Koninkrijk wordt een klein beetje zichtbaar op de plekken waar hij aanbeden wordt en de heerschappij van zijn Koninkrijk van kracht is. Want “waar twee of drie in Mijn Naam bijeengekomen zijn, daar ben Ik in hun midden” Mattheus 18:20