Lofprijs & Aanbidding

Muziek en zang is een schepping van God.

In de hemel wordt gezongen en men bespeelt er ook muziek instrumenten, lees maar in Openb. 5:8,9 Het is duidelijk dat satan de muziek gestolen heeft en deze onrechtmatige gebruikt. Alles wat mooi is, waar mensen van genieten kunnen en wat zuiver is, is door God geschapen. Ook dat lezen we in de Bijbel en wel in Jac.1:17 “Iedere gave, die goed, en elk geschenk, dat volmaakt is, daalt van boven neder, van de Vader der lichten, bij wie geen verandering is of zweem van ommekeer”. De reden dat er bij sommige een gevoel van matheid, lusteloosheid en apathie is om de Heer te loven en te prijzen, komt omdat er rond de lofprijzing en aanbidding een geestelijke strijd gaande is, die wij als christenen niet altijd herkennen. Het is de duivel er alles aan gelegen om de lofprijzing en aanbidding uit de gemeente van Jezus Christus weg te houden en matheid in de gemeente te brengen. WAAROM? Omdat hij heel goed weet dat als de ware lofprijzing in de gemeente terugkeert, de kracht van God zich op een grotere wijze zal openbaren en dat dit afbraak betekent van het rijk der duisternis. Het is absoluut Gods wil, dat wij onder begeleiding van een veel- kleurigheid aan muziekinstrumenten (zie Psalm 150) God uitbundig zullen loven en prijzen, zoals hem toekomt. “Klapt in de handen, alle gij volken, juich Gode toe met een jubelstem. Hosanna, Hosanna, juich God toe met een jubelstem. Prijst hem, prijst hem, Juich God toe met een jubelstem.” Door juichen viel de muur van Jericho en ook nu zullen er muren vallen als wij werkelijk de handen opheffen en de Heer lofoffers brengen. De hemel is een plaats die vervuld is met aanbidding en lofprijzing. Dag en nacht klinkt het: “Heilig, heilig, heilig, heilig is de Here in Zijn heiligdom. Looft de Here in Zijn heilige tempel, met bazuingeschal, met harp en citer, met tamboerijnen en reidans, met snarenspel en fluit, met klinkende cimbalen, met schallende cimbalen. Alles wat adem heeft, love de Heer, Halleluja, loofde Heer (Psalm 150)”

Lofprijs & Aanbidding
Zang en muziek bouwt ook het geloof op, waardoor men in aanraking komt met de wondere kracht van God.

 

De vraag is: Wat is hier van overgebleven?

De duivel is een rover, hij heeft de vrolijke lofprijzing voor de Here om zeep geholpen. Hij heeft als een engel des lichts christenen zodanig misleid, dat men nu soms meent dat uitbundige lof prijs oneerbiedig zou zijn. Maar Psalm 149 zegt: “Halleluja. Zingt de Here een nieuw lied, zijn lof in de gemeente der vromen. Israël verheugde zich in zijn Maker, laten de kinderen Sions juichen over hun Koning; laten zij zijn naam loven met reidans, Hem psalmzingen met tamboerijn en citer. Want de Here heeft een welbehagen in zijn volk, Hij kroont de ootmoedigs met heil. Laten de vromen juichen met eerbetoon, jubelen op hun legersteden. De lof verheffingen Gods zijn in hun keel…”

Boven deze Psalm staat “Israëls triomflied”.

God wil dat als wij samenkomen, wij ook een triomflied voor de Heer hebben en dat de lof verheffingen Gods in onze keel zijn. Met eerbied juichen wil nog niet zeggen, met een somber gezicht of met een zwaarmoedige zang, o nee, uitbundig juichen kan volkomen eerbiedig zijn. Koning David huppelde in een linnen lijf rok voor de ark uit en Michael, zijn vrouw, vond dat allemaal erg oneerbiedig, maar God was er blij mee. Hij hield van die huppelende David, want David huppelde tot eer van God. “Looft de Heer, want Hij is goed en Zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid”. Wij als kinderen van God, hebben reden om te loven en te prijzen, meer dan wie ook. Wij moeten opnieuw het belang en de kracht van lofprijzing gaan ontdekken.

Het is de sleutel waar deuren mee opengaan; waar boze geesten voor op loop gaan. Lofprijzing zet God in het middelpunt; we komen los van al onze beslommeringen; we komen op hoger grond.

Maar Geven aan God.

Lof prijs en aanbidden stijgt boven bidden uit, omdat het hier gaat om “GEVEN AAN GOD”. In Gods koninkrijk is “geven” altijd meer dan “vragen” of “ontvangen”.
Lof prijzen is datgene wat wij moeten doen om Jezus te verheerlijken. Evenzo was het voor Israël een voorschrift om de Here te loven.
De Bijbel is heel duidelijk als het erom gaat “hoe wij moeten lof prijzen”.

 • Met onze mond, lees Hebr.13:15, Ps.81:11.
 • Met onze handen en voeten, lees Ps.134:2,Ps.30:12
 • Met ons gehele lichaam, lees 1 Kor.6.20.
 • De Bijbel spreekt ook over “lof offeren”
 • Hebr.13:15, Ps.50:14 en over het brengen van geestelijke offers welke ook hierop wijzen. (1Petr.2:5)

Wanneer gaan we nu lof offeren.

Dat is wanneer we niets voelen, geen gevoel van dankbaarheid of overwinning en dus moeite hebben om God te eren en het dan toch doen in gehoorzaamheid. Dan is er sprake van een offer en een offer kost pijn. Doen we dit in gehoorzaamheid, dan zullen we de volgende ervaringen hebben:

 • Lofprijs is een wapen tegen ongeloof, want geloof gaat juichen, lees Jozua 6:1-5 en Hebr.11:30.
 • Lofprijs is een wapen tegen demonen, vooral wanneer we de kracht van Jezus bloed prijzen. Het is opmerkelijk dat demonisch gebonden levens moeite hebben om God te prijzen. De reden is heel duidelijk, de duivel heeft er een hekel aan want Gods kracht komt openbaar door lofprijs. God troont op de lofzangen van Zijn volk (Ps.22:3).
 • Lofprijs is de weg tot overwinning in de strijd, 2 Kron.20:20-22 en het verandert situaties, lees Hand.16:22-26.
 • De gemeente moet een plaats zijn waar kinderen Gods samenkomen om te lofofferen. (Ef.5:19-21 en Col.3:16-17).
 • In gemeente doen we dat door zang, maar ook door momenten van vrije lofprijzing. In het bijzonder is de viering van het heilig Avondmaal daarvoor het moment. Paulus moedigt ons aan feest te vieren en blij te zijn tijdens de viering van het heilig Avondmaal (1 Kor.5:7,8)
 • Er rust beslist een grote verantwoordelijkheid op de schouders van zangers en muzikanten, om de gemeente te leiden in het lof offeren. Lees hoe David ze speciaal aanstelde in 1 Kron.16:4-6 en 1 Kron.16:41,42.
 • Wat zoekt God?
  De Bijbel leert dat God aanbidders zoekt in Geest en Waarheid. (Joh.4:24) “

   

  Aanbidden.

  Nu wat verstaan we onder aanbidden. Lof prijzen is onze poging om God te verheerlijken en God beloont dat.
  Er is echter een weg die nog verder omhoog voert en dat is de weg van aanbidding.
  Aanbidden is nooit vragen maar geven aan God. Aanbidden is ook datgene wat de heilige Geest door ons heen wil gaan doen.

 • In Joh.16:13,14 staat dat de Geest van God Jezus zal verheerlijken. “…doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid;……….. Hij zal Mij verheerlijken..”
 • In diepste zin is dat ook de betekenis van hetgeen we lezen in Openb.22:17 “..en de Geest en de bruid zeggen..”, zij stemmen m.a.w. samen. Lees ook Rom.8:26-27, daar is sprake van het bidden in de geest met onuitsprekelijke verzuchtingen en in Gal.4:6 lezen we hoe de Geest van God in onze harten roept “abba Vader”, hetgeen betekent lieflijke Vader.
 • In de volgende teksten moedigt Gods Woord ons aan om een aanbidder te zijn:
  Joh.4:23,24 “maar de ure komt en is nu, dat de waarachtige aanbidders de Vader aanbidden zullen in geest en in waarheid; want de Vader zoekt zulke aanbidders; God is geest en wie Hem aanbidden, moeten aanbidden in geest en in waarheid”.
 • Openb.19:10,11 “…aanbid God! Want het getuigenis van Jezus is de geest der profetie. En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard; en Hij, die daarop zat, wordt genoemd Getrouw en Waarachtig…”

  De waterdoop van Patrick
  De waterdoop van Patrick

  Lofprijs & Aanbidding
  “Hebbende elk een citer en gouden schalen, vol reukwerk; dit zijn de gebeden der heiligen. En zij zongen een nieuw gezang, zeggende.”
  Openb.15:3 “En zij zingen het lied van Mozes, de knecht Gods, en het lied van het Lam, zeggende…”

   

  Zeven Bijbelse Hebreeuwse woorden voor lofprijzing.

  Deze woorden komen regelmatig in de Psalmen voor. Het probleem waar we mee zitten is, dat onze Nederlandse woorden veel armer in betekenissen zijn, dan de Hebreeuwse. Hebreeuwse woorden kunnen meer betekenissen hebben. Hier volgen een paar van deze woorden met hun betekenissen, die ons iets vertellen “hoe” we moeten lof prijzen.

  • Hallel = ons halleluja is daarvan afgeleid. Het betekent in het Hebreeuws: “vanwege uitbundige vreugde, je dwaas voor de Heer gedragen.” We vinden dit woord 99x in het oude testament.
  • Jadah = betekent: “God prijzen met je handen”. Na Hallel het meest gebruikte woord. Je handen opheffen naar de Heer is in het Hebreeuws ook een teken van overgave aan de Heer.
  • Barach = betekent: “Het zegenen van God op je knieën”, met zegenen kan ook “omhelzen” bedoeld worden.
  • Tehillah = betekent: “God verhogen door een uitbundige lofprijzing en het uitroepen van Hallel (halleluja).
  • Zamar = betekent: “God prijzen met muziek.”
  • Todah = betekent: “God danken met opgeheven handen.” Deze lofprijzing gaat dieper dan Jadah. Hier prijst men God om wat Hij nog zal gaan doen.
  • Sjabak = betekent: “Het uitroepen van vreugde”.

  Muziek en zang heeft in de samenkomsten een belangrijke functie, zoals:
  In de eerste plaats moet het ons los maken van het dagelijks gebeuren, waar we vaak mee binnen komen in de dienst en waardoor we ons niet op de Heer kunnen concentreren.
  Daarnaast werkt het reinigend op de sfeer in de plaats waar we samenkomen. De Bijbel zegt ons dat we de strijd niet hebben tegen vlees en bloed, maar tegen overheden en machten in de hemelse gewesten. (Ef.6:12). Wij moeten er van uitgaan dat de invloeden vanuit het rijk van satan ook proberen binnen te dringen in onze samenkomsten, maar waar de gemeente de kracht van Jezus bloed prijst zullen demonen vluchten.
  Muziek en lof prijs onder de zalving van Gods Geest, effent de weg voor het ontvangen van de boodschap uit Gods Woord. Dit kunnen we ook verstaan uit de woorden van Psalm 50:23 “Wie lof offert, eert Mij, en baant de weg, dat Ik hem Gods heil doe zien”. Door gezalfde zang en muziek, gaan mensen open staan voor de werking van Gods Geest. Een voorbeeld is het verhaal van Joram´s veldtocht tegen Moab. Men ging naar Elisa en vroeg hem om een Woord van de Heer. Elisa nu vroeg eerste om een citerspeler en terwijl de citerspeler God begon te prijzen met z´n instrument, kwam de Geest van God op Elisa. (2 Kon.3:15).
  Zang en muziek bouwt ook het geloof op, waardoor men in aanraking komt met de wondere kracht van God.

  De waterdoop van Patrick

  Nu de vraag: hoe kunnen we aanbidden?

  In de eerste plaats hebben we de vervulling met de heilige Geest nodig. Wij kunnen vanuit onszelf wel lof prijzen, maar niet “aanbidden”. De basis van de ware aanbidding is de zalving van de heilige Geest. Hoe werkt het in de praktijk, is het alleen tongentaal? Nee, er is meer, want de Geest is verschillend en creatief bezig in ieder persoon afzonderlijk. Sommige zullen in een stille diepe aanbidding voor God verzonken zijn, maar andere ervaren een heerlijke overweldigende stroom van blijdschap die zich uit in een tongenzang voor Gods aangezicht. Tongentaal is een middel waardoor Gods Geest door ons God aanbidt, maar ik sluit ook geen andere vormen van aanbidding uit. Het is mogelijk dat men in diepe aanbidding, als een David danst voor Gods aangezicht. Lees Psalm 30:11 “Mijn rouwklacht hebt Gij veranderd in een reidans, mijn rouwkleed hebt Gij losgemaakt, met vreugde mij omgord,” of Psalm 149:3”..laten zij zijn naam loven met reidans, Hem psalmzingen met tamboerijn en citer”.

  Het is belangrijk dat de gemeente daarin zal groeien. In elke aanbiddingsdienst moet men feitelijk geleerd worden de Geest te laten werken en de gemeente te leiden in aanbidding. Het begint veelal met het lof offeren van de Heer, daardoor treden we Gods heiligdom binnen. Daarna zou de Geest de leiding moeten overnemen, mits we Hem de ruimte willen geven om ons te leiden in aanbidding.

  De Bijbel leert dat God aanbidders zoekt in Geest en Waarheid. (Joh.4:24) “…maar de ure komt en is nu, dat de waarachtige aanbidders de Vader aanbidden zullen in geest en in waarheid; want de Vader zoekt zulke aanbidders; …”

  Bidden in de geest is onder de inspiratie van de heilige Geest. Hij heeft de leiding. Bidden in de waarheid betekent: wat ik zeg moet zichtbaar zijn in mijn leven. Met andere woorden, men kan zeggen Jezus lief te hebben, maar als men tegelijk bewuste zonden vasthoudt, dan is er geen sprake van waarheid en is onze aanbidding vals. Dus, aanbidden in de geest, zonder dat de vrucht van de Geest door ons leven zichtbaar wordt (Gal.5:22), kan nooit echt zijn.

  Jezus aanbidden in geest en waarheid, is de hoogste vorm van lof prijs, die ons binnen voert in het heiligdom van God en ons losmaakt van alles wat ons nog kan hinderen. Het bevrijdt van zorgen, verdriet en innerlijke pijn en doet onze geest alleen gericht zijn op de Heer. Om te ervaren is groei nodig, het heeft met klimmen te maken op God heilige berg. Mensen die als geestelijke baby´s blijven zullen hier nooit aan toe komen. De gemeente van Jezus Christus behoort echter te groeien in gebed, lof prijs en aanbidding.

  Tijd voor God
  Neem daarom tijd om u te oefenen in lofprijs, vraag niet alleen aan God, maar geef aan de Heer.