Hemel en Hel

Hemel en Hel

Een stroom van verkeerde leringen overspoelt het christendom in het westen.
Er is maar één mogelijkheid om niet misleidt te worden en dat is door dicht bij het Woord van God te blijven. Zodra we afwijken en gedachten van mensen gaan navolgen, komen we op drijfzand. Eén van de snelst groeiende leringen op dit moment waarbij men afwijkt van de Bijbel, is de zogenaamde ‘alverzoening’ en helaas zijn er in Nederland al diverse christenen die deze leer aanhangen en hun aantal groeit nog.

Degene die deze leer aanhangen zijn verdedigers van het idee, dat werkelijk alle mensen zalig zullen worden, dus zelfs als men zich nooit bekeerd heeft. Deze mensen menen dat eeuwig nooit echt eeuwig kan zijn, tenminste als het gaat om straf van God. Men denkt dat God mensen niet voor eeuwig kan straffen of anders gezegd ‘blijvend’ kan oordelen.

Mocht er al ooit sprake zijn van een oordeel van God, dan zal het meer een loutering zijn waar sommige mensen door heen gaan, om dan alsnog behouden te worden. Men zegt ‘God is toch liefde’ en ‘hoe kan een liefdevolle God nu mensen voor eeuwig en altijd in de hel werpen’. Het is dus veel aannemelijker, dat de liefde van God ervoor zal zorgen dat uiteindelijk alle mensen worden behouden. Uiteraard is deze gedachte vaak goed bedoeld, maar op de vraag is of de Bijbel dit leert, is het antwoord ondubbelzinnig nee.

Bestaat er een hel?

Veel mensen kunnen ook maar moeilijk accepteren dat de Bijbel leert dat er ook een hel is. En ja, natuurlijk is dit niet een gemakkelijk onderwerp om over te praten of iets waar je blij van wordt. Maar daarom hoeven we deze Bijbelse waarheid nog niet aan de kant te schuiven. De Bijbel leert inderdaad dat God enorm barmhartig en lankmoedig is en dat Hij niet snel zal oordelen. Steeds opnieuw schenkt Hij genade en wacht Hij met oordelen, maar… er komt wel een definitief oordeel van God. Het kan nu eenmaal niet dat de zonden onbestraft zou blijven, daarvoor is de prijs die Jezus heeft betaald op het kruis van Golgotha, te hoog geweest.

We moeten er natuurlijk ook voor waken dat er alleen hel en oordeel gepredikt wordt. Eerst komt de genade, Gods barmhartigheid en liefde, maar het is net als met de rekbaarheid van een elastiek, op een dag is de rek eruit en dan breekt het en dus volgt onherroepelijk het oordeel. De leer van de al verzoening is een verkeerde lering omdat die voorbijgaat aan de rechtvaardige toorn van God. De toorn van God die op iedere zondaar rust die zich niet wenst te bekeren van zijn zonden. In Joh. 3:36 staat “Wie in de Zoon gelooft heeft eeuwig leven, maar wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem…”.

Het gaat dus over een zeer ernstige zaak, namelijk de toorn van God.
En ja, wie een ander evangelie aanhangt dan de Bijbel leert, bedriegt zichzelf of heeft zich door de meester leugenaar (satan) laten misleiden en komt straks mogelijk bedrogen uit.

Er zijn evangelische Christenen die beweren, dat de traditionele kijk op de hel berust op Griekse filosofie en dat de Bijbelse tekst hierover op een andere manier verklaard moet worden. Het idee dat alle mensen, hoe ze ook geleefd hebben, uiteindelijk toch door het geweldige werk van de Heer Jezus op Golgotha’s kruis behouden zouden worden, is natuurlijk ook veel aantrekkelijker.

Maar hoewel de wens wel sympathiek kan zijn, moeten de redeneringen wel beproefd worden met de Bijbel. De oplossing kan namelijk alleen liggen in het laten spreken van de Bijbel en niet in het laten prevaleren van eigen gevoelens of gedachten. Het is overigens tekenend voor deze tijd, waarin men vrijwel alleen nog wenst te luisteren naar een “evangelie” dat aangenaam klinkt in de oren. Waardoor een lering zoals de al verzoening steeds meer aanhang krijgt. Maar we moeten beseffen dat de satan een meester vervalser is.

In Jezus betekent.
Een relatie met Hem en dat kan alleen als we wederomgeboren zijn en dagelijks met hem wandelen.

 

Het offer van Jezus

Maar er is één ding waarom God het meest zal toornen en dat is als mensen het offer van Zijn Zoon Jezus aan het kruis verwerpen.
Om dit te begrijpen, moeten we ons even voor de geest halen wat Jezus deed, toen Hij die lange weg naar Golgotha ging. De Bijbel zegt in Jesaja 53 dat Hij gestalte noch luister had, Hij was veracht en van mensen verlaten, een man van smarten. Iemand voor wie men het gelaat verbergt, Hij werd mishandeld,geslagen, bespot en gehoond. Dit alles deed Hij voor ons, opdat wij niet in het oordeel zouden komen. Maar de andere kant is ook waar, dit groot offer roept om vergelding voor al degene die hem verachten, ondanks Zijn grote liefde voor ons. Laten wij dus nooit vergeten wat Jezus voor ons over had aan het kruis. Hij ging de lange weg naar Golgotha, opdat wij mogen uitroepen “ik ben vrij van het oordeel”. Paulus zegt in Rom.8:1 “Zo is er dan geen veroordeling meer voor hen die in Christus Jezus zijn”. Als u maar “in “ Jezus bent, dat is de enige schuilplaats tegen het oordeel.

In Jezus betekent, een relatie met Hem en dat kan alleen als we wederomgeboren zijn en dagelijks met hem wandelen.

Het is als de Israëlieten die het Pascha aten in de nacht dat ze verlost werden uit Egypte land. Toen ging het oordeel aan hen voorbij, ze aten van het paaslam en het bloed van dat Lam brachten ze aan de deurposten van hun huizen aan. Ex.12:7, 8 “Vervolgens zal men van het bloed nemen en dit strijken aan de beide deurposten en de bovendorpel, aan die huizen, waarin men het eet. Het vlees zullen zij dezelfde nacht eten”.

Dat bloed wijst op de vergeving van onze zonden door de kracht van Jezus bloed, daardoor zijn we vrij van het oordeel. God zei tegen Israël in Ex.12:3 “En het bloed zal u dienen als een teken aan de huizen, waar gij zijt, en wanneer Ik het bloed zie, dan ga Ik u voorbij. Aldus zal er geen verdervende plaag onder u zijn, wanneer Ik het land Egypte sla”.

Het eten van het paaslam wijst op de gemeenschap (contact) wat elk kind van God met de Heer moet hebben. We moeten eten van Jezus Woord iedere dag, met Hem wandelen. Alleen in Jezus is bescherming, geborgenheid, veiligheid tegen de storm die gaat komen over deze wereld. Op dezelfde manier ook moesten de mensen in de ark van Noach zijn, om bewaard te blijven voor de zondvloed. In die ark was het veilig, daarbuiten viel men onder het oordeel. Dat zal straks niet anders zijn, alleen in Jezus is bewaring voor het komende oordeel.

De waterdoop van Patrick

Liefde
Het is ook veel aantrekkelijker om te geloven dat Jezus alleen liefde, vrede en vergeving predikte in het nieuwe testament.

 

God is toch barmhartig?

Het is ook veel aantrekkelijker om te geloven dat Jezus alleen liefde, vrede en vergeving predikte in het nieuwe testament.
En sommigen beweren dat Jezus ons niet of nauwelijks onderwees over een eeuwige, vurige plaats waar ongelovigen gestraft zouden worden. Maar het tegenovergestelde is juist waar. In Gods Woord onderwees niemand méér over de hel dan Jezus. Hij beschreef de hel als een plaats van eeuwig vuur, (Mattheüs 25:41) eeuwige bestraffing (Mattheüs 25:46) en een plaats van kwelling, vlammen, en lijden (Lucas 16:23-24). Jezus onderwees tijdens Zijn leven zelfs vele malen uitdrukkelijk over de hel (Mattheüs 5:22, 29-30; 10:28; 18:9; 23:15,33; Marcus 9:43-47; Lucas 12:6; 16:23).
Maar mensen die de Bijbel niet voldoende kennen, kunnen heel gemakkelijk ‘betoverd’ worden (Gal.3:1) door een bepaalde leer, zonder dat men in de gaten heeft dat het een dwaling is en afwijkt van het Woord van God. Men kan dan zelfs vol vuur en overtuiging een dwaling verdedigen.
In het boek Openbaring worden er plagen beschreven die de laatste oordelen zijn die God zal zenden over de wereld die Hem verworpen heeft. Hierna komt niets meer, dan is het oordeel van God ten einde en volgt de eeuwige heerlijkheid die de Heer beloofd heeft aan elkeen die Hem liefheeft. In 1 Kor.2:9 staat “Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor degenen die Hem liefhebben”. Laat ons het nog eens zeggen: GOD WIL NIET OORDELEN, MAAR BEHOUDEN. Om ons van het oordeel vrij te spreken, heeft God Zijn Zoon geoordeeld, in onze plaats, aan het kruis. Jesaja 53 zegt in vers 5 “…de straf die ons de vrede aanbrengt was op Hem…” Als het toch gebeurt dat we geoordeeld worden, dan zal een mens God niets kunnen verwijten.

De waterdoop van Patrick

God is ook rechtvaardig en oprecht

God houdt van ons (Joh. 3:16) en Hij wil ook dat alle mensen gered worden (2 Petrus 3:9).
Maar God is ook rechtvaardig en oprecht, Hij zal niet toestaan dat zonde onbestraft wordt gelaten. Maar dit is juist de reden dat God Jezus stuurde, om de prijs voor onze zonden te betalen, zodat wij hier niet tot in de eeuwigheid in de hel voor zouden hoeven te boeten (2 Kor. 5:21). Het enige dat wij hoeven te doen is onze zonden te belijden en Jezus offer te aanvaarden. Onze zonden zijn daarmee vergeven en ons wordt dan een eeuwig thuis in de hemel beloofd. Alleen als we Zijn geschenk van eeuwig leven door de Jezus afwijzen, dan zullen we de eeuwige gevolgen van die beslissing onder ogen moeten zien: een eeuwigheid in een brandende hel.

Sterven
Als jij vandaag zou sterven, zou je dan met 100% zekerheid weten dat je naar de hemel gaat? Zorg er vandaag voor dat je het zeker weet!

 

Bekerings gebed

Dit gebed hier onder zou je kunnen gebruiken om je hart aan God te geven, om te zeggen dat je Hem wil gaan volgen, en de genade van de Jezus Christus aanvaard.
Hemelse Vader,

Ik kom tot u, zoals ik ben, met mijn zonden, mijn problemen en mijn zwakheden.

Vergeef mij, dat ik alleen maar voor mezelf geleefd heb,

en vergeef mij al mijn zonden.

Dank U wel, dat U Uw Zoon, de Here Jezus, naar deze wereld gezonden hebt om in mijn plaats voor mijn zonden te sterven.

Dank U wel, Here Jezus, dat U gekomen bent om voor mijn zonden te sterven, zodat ik mag leven.

Ik open nu mijn hart voor U, mijn leven, en ik vraag U,

Here Jezus, kom in mijn hart en mijn leven.

ik geef de controle over mijn leven aan U over, en ik wil U volgen.

En help mij om U gehoorzaam te zijn.

In Uw Naam.

Amen!

Heb jij nog vragen of heb je hulp bij gebed nodig ?
mail of bel dan gerust.