God is Banier

Yahweh – Nissi: God is Banier.

JHWH is mijn Banier is de naam die Mozes aan het altaar gaf, dat hij bouwde ter gedachtenis van de overwinning die God schonk over Amalek. Yahweh – Nissi: God is Banier. Met het oog op de staf Gods, die Mozes tijdens de strijd omhooghield, noemde hij, ter gedachtenis van de victorie, het altaar Jahweh Nissi, Jahweh mijn banier.
Mozes heeft hier willen zeggen, dat de Heere en Hij alleen de Beschermer en Leidsman van zijn volk is, onder wiens bescherming zij veilig zijn, en door wie zij tegen alle vijanden zullen beschermd en verdedigd worden.”

“Mozes is een voorafbeelding van Christus en de staf Gods wellicht een zinnebeeld van het kruis.”

Om over na te denken

Voor de gelovigen staat Gods liefde als een banier over hun leven, geldt dit ook voor jouw?

De waterdoop van Patrick

Hooglied 2:4:

    Hij voert mij in het wijnhuis, en de liefde is Zijn banier over mij.

God is onze banier, naar wie mogen opzien.

    Deze Banier krijgt gestalte en wordt getoond in de Heer Jezus. De Heer Jezus bidt voor ons, is onze voorspraak, die zijn priesterlijke (Aaron) en Koninklijke (Hur, uit de stam van Juda) dienst uitoefent. De dienst van de Heer Jezus duurt tot zonsondergang, tot de avond van ons leven en van de gemeente. De banier diende ook als verzamelpunt en richtingwijzer. Zo scharen de gelovigen zich rondom hun God en zijn zij navolgers van Christus. In de toekomst zal de Heer Jezus staan als een Banier der volken. Hij zal eenmaal de oorlogen doen ophouden tot aan het einde der aarde (Ps. 46:10). Hij zal de volken leiden tot herstel en Hij zal hun raadsman zijn.