Komt Jezus terug?

Wanneer komt Jezus terug?

De terugkomst van Jezus Christus wordt alleen al in het Nieuwe Testament zo’n 240 keer genoemd.
Het is alleen al daardoor dat elke christen kan weten dat Jezus zal terugkomen. We weten niet precies wanneer de Heer Jezus terugkomen zal, tenminste niet wanneer het gaat om jaar, maand, week, dag of uur. Alle pogingen om die dag te berekenen zijn absoluut onbijbels en brengen alleen verwarring. Maar wanneer we zeggen dat we de dag en het uur niet weten, dan houdt het daar beslist niet mee op. Dat betekent niet dat we er helemaal niets van kunnen zeggen. Er zijn wel degelijk tekenen gegeven die erop wijzen dat we Zijn wederkomst spoedig verwachten mogen en er is zelfs één profetie in de Bijbel waarin een specifieke tijd tabel wordt genoemd. We kunnen dat lezen in Daniel 9:24-27, een van de belangrijkste profetische Bijbelgedeelten en ‘Gods profetische tijdstabel’ genoemd. Deze profetie laat ons zien dat God de tijden wel degelijk heeft vastgelegd en dus volgens een vast plan werkt.

Deze profetie vinden we in Daniel 9: 1-23.

De profeet Daniel is dan in Babylon, waar het Joodse volk al bijna zeventig jaar in ballingschap leeft. Daniel weet echter, omdat hij de profetieën van Jeremia heeft gelezen, dat de ballingschap slechts zeventig jaar zal duren (Jer. 29:10).

In Daniel 9:1-23 belijdt Daniel eerst de zonden van het Joodse volk en bidt voor de bevrijding van het volk uit Babylon. Hij weet dat de zeventig jaren van ballingschap nu voorbij zijn, dus begint hij voorbede te doen voor zijn volk. Terwijl Daniel bidt, stuurt God onmiddellijk antwoord via de engel Gabriel. In Daniel 9:24-27 lezen we Gods antwoord op Daniels gebed en in dit antwoord gaat God verder dan de bevrijding van het volk uit Babylon. Hij noemt zelfs de definitieve en volkomen bevrijding van Israël door de Messias.

‘Zeventig weken zijn bepaald over uw volk en uw heilige stad, om de overtreding te voleindigen, de zonde af te sluiten, de ongerechtigheid te verzoenen, en om eeuwige gerechtigheid te brengen, gezicht en profeet te bezegelen en iets allerheiligst te zalven. Weet dan en versta: vanaf het ogenblik, dat het woord uitging om Jeruzalem te herstellen en te herbouwen tot op een gezalfde, een vorst, zijn zeven weken; en tweeënzestig weken lang zal het hersteld en herbouwd blijven, met plein en gracht, maar in de druk der tijden. En na de tweeënzestig weken zal een gezalfde worden uitgeroeid, terwijl er niets tegen hem is; en het volk van een vorst die komen zal, zal de stad en het heiligdom te gronde richten, maar zijn einde zal zijn in de overstroming; en tot het einde toe zal er strijd zijn: verwoestingen, waartoe vast besloten is. En hij zal het verbond voor velen zwaar maken, een week lang; in de helft van de week zal hij slachtoffer en spijsoffer doen ophouden; en op een vleugel van gruwelen zal een verwoester komen, en wel tot aan de voleinding toe, en waartoe vast besloten is, dat zal zich uitstorten over wat woest is.’ (Daniel 9:24-27)

De wereld wordt er dus zeker niet beter op.

In tegendeel, de wereld gaat nog een donkere periode tegemoet. Natuurlijk kan dit zelfs bij sommige mensen een gevoel van angst oproepen: wat staat ons allemaal nog te wachten? Toch moet het een rust geven dat we weten dat God alles heeft vastgelegd in Zijn plan en dat er niets buiten Hem omgaat. Ook heeft Jezus zegt dat hij niet eerder terugkomt dan dat het goede nieuws over het koninkrijk van Jezus, in de hele wereld is verkondigd als getuigenis voor alle volken (Mat.24:24). God neemt dus ook de tijd om iedereen in de gelegenheid te stellen zich voor te bereiden op de grote ontmoeting met Hem.

Maar uiteindelijk komt het toch tot een ontknoping. Dan staat de wereld opeens (want het blijft een verrassing) oog in oog met Jezus. Bent u al klaar om Hem te ontmoeten, volgens mij duurt het niet lang meer.

Henk Herbold

De waterdoop van Patrick

Een jaar-week wordt beschouwd als een periode van zeven jaar.

Dit is omdat Daniel al eerder in termen van jaren dacht in Daniel 9: 1-2. De hele periode waarop deze profetie betrekking heeft, komt daarmee uit op 490 jaar (70 maal een zevenjarige periode, als we voor een jaar 360 dagen mogen aanhouden, volgens de Joodse telling). De profetie voorzegt verder dat zeven van deze jaarweken (dus 49 jaar) voorbij zullen gaan terwijl Jeruzalem wordt herbouwd en er zullen nog eens 62 jaarweken (434 jaar) voorbij gaan voordat de Messias zal komen als vorst van Israël. Het totaal van de eerste 69 jaarweken is 483 jaar (49+434=483 jaar) en dit is inmiddels letterlijk in vervulling gegaan.

De goddelijke klok begon af te tellen, omdat toen de Perzische koning Artaxerxes een decreet uitvaardigde waardoor de ]oden onder leiding van Nehemia terug mochten keren uit ballingschap, om de stad Jeruzalem te herbouwen (Nehemia 1 en 2). Vanaf het moment dat het aftellen begon, tot aan de komst van de Messias (‘de Gezalfde’), zijn 69 weken voorbij gaan (7 weken + 62 weken ), of wel 483 jaar.

Zoals u kunt zien, blijft er dan een periode van zeven jaar of één ‘jaarweek’ over voor de toekomst. Gods profetische klok voor Israël is gestopt aan het einde van week 69. Wij leven nu in deze periode tussen week 69 en week 70 in, waarvan we alleen niet weten hoe lang die nog zal duren.

Dit wordt wel het tijdperk van de gemeente genoemd.

Het tijdperk van de gemeente zal eindigen als Christus komt om Zijn bruid, de gemeente, mee te nemen naar de hemel om met haar een hemels feest te vieren, namelijk de bruiloft van het Lam (Openb.19). Gods profetische klok voor Israël zal dan opnieuw gaan aftellen. De gemeente is dan plotseling opgenomen geworden in de hemel en de laatste wereldheerser, genaamd de Antichrist, zal volgens de Bijbel dan op het wereldtoneel verschijnen om een zevenjarig vredes verdrag met Israël te sluiten (Daniel 9:27). Dit is de laatste of de zeventigste ‘jaarweek’ die nog in vervulling moet gaan. Vaak wordt deze periode ook wel de zeventigste week van Daniel genoemd.

Na de opname van de gemeente kunt u zich voorstellen dat de wereld op zoek zal gaan naar antwoorden. Uit de vele onderhandelaars en leiders die hun positie willen verstevigen, zal één nieuwe internationale leider uit (vermoedelijk) Europa naar voren komen, om de problemen in het Midden Oosten op te lossen en zo ook de olieleveranties aan het Westen veilig te stellen. Hierdoor zal een tijdperk van valse vrede komen, een beweging in de richting van ontwapening en een positieve impuls voor een nieuwe wereldeconomie. Het eerste deel van de grote verdrukking zal echter de stilte voor de storm zijn, terwijl de nieuwe leider zijn macht zeker stelt. Het zal dan niet lang meer duren voordat de ellende begint en de problemen zich nog meer opstapelen.

In het midden van deze zevenjarige tijdsperiode, zal de heerser van de wereld in de eindtijd, de Antichrist, zijn verdrag met Israël verbreken, zich tegen de Joden keren en de herbouwde tempel in Jeruzalem ontheiligen door zich daar zelf als een God te laten vereren (2 Thes.2:4). Deze daad van ontheiliging en belediging van het Joodse volk, werd al door Daniel voorzegt en door Jezus vijfhonderd jaar na Daniel aangehaald (Mat.24:15). Aan het einde van deze laatste zevenjarige periode, zal de Antichrist gelukkig verslagen worden door Jezus bij Zijn tweede komst naar de aarde.