Alcohol

Mag een christen alcohol drinken?

De Bijbel verbiedt een Christen niet om in beperkte mate bier, wijn of andere alcoholische dranken te drinken. Wel leert de Bijbel om dronkenschap te vermijden. (Efeziërs 5:18) “En bedrinkt u niet aan wijn waarin bandeloosheid is, maar wordt vervuld met de Geest”.

In de Bijbel lezen we dat Jezus water veranderde in wijn en dat had Hij zeker niet gedaan als het drinken van wijn zondig zou zijn (Lees Johannes 2:1-11).
Laat ons echter niet vergeten dat in de tijd van Jezus het water niet erg schoon was. Bij gebrek aan sanitaire voorzieningen zoals wij vandaag kennen, was het water gevuld met bacteriën, virussen en alle mogelijke soorten vervuilingen. Hetzelfde geldt overigens vandaag de dag nog voor veel ontwikkelingslanden in de wereld. Het gevolg hiervan was dat mensen in Jezus dagen vaak wijn dronken (of druivensap) omdat dan de kans veel kleiner was dat dit vervuild zou zijn. Paulus maant zijn leerling Timotheüs zelfs om geen water meer te drinken (wat mogelijk de oorzaak van zijn maagproblemen was, vanwege bacteriën) en om in plaats daarvan een weinig wijn te drinken (1 Tim. 5:23). Het probleem zit dus niet in het nuttigen van alcohol op zichzelf. Het is veeleer de alcoholverslaving die absoluut door Christenen vermeden moeten worden.

Rekening houden met anderen.
We hebben als Christen ook nog rekening te houden met de zwakheden van anderen mensen. Een vader die regelmatig alcohol drinkt in het bij zijn van zijn kinderen, kan moeilijk verwachten dat zijn kinderen later anders zullen doen. Het is zelfs zo, dat als we merken dat één van de mensen met wie we samen zijn, geen maat kan houden met alcohol, het noodzakelijk is als christen om deze persoon te helpen, om niet te veel of helemaal niet te drinken. Dit kan men ook doen door dan zelf geen alcohol te drinken in zijn of haar bijzijn. Ook zouden we geen wijn moeten drinken wanneer we samen zijn met mensen die het gebruik van alcohol afwijzen, om hen daarmee niet te ergeren. (Lees Rom.14:21)

 

Waarschuwing

De Bijbel waarschuwt duidelijk voor dronkenschap en de gevolgen ervan (Lees Spreuken 23:29-35).
Dronkenschap is dus niet zomaar een vergissing wat wel eens voor kan komen, maar het kan leiden tot grote schade, vooral als we gewend raken aan het teveel nuttigen van alcohol. Alcohol is de werkzame stof in verschillende dranken zoals bier, wijn en sterke drank en alcohol wordt door het verdovende effect tot de verslavende middelen gerekend. Op die manier gezien is alcohol de meest gebruikte drug in ons land en dit komt natuurlijk ook omdat het makkelijk verkrijgbaar is zoals bij de supermarkt of de slijterij. Bij regelmatig gebruik kan men echter geestelijk en lichamelijk afhankelijk worden van alcohol. Alcohol is gevaarlijk in combinatie met bepaalde medicijnen, of met sommige andere middelen.

Daarbij komt dat de Bijbel ons waarschuwt om niet verslaafd te raken aan iets of anders gezegd, je lichaam door iets te laten overheersen, zodat je de controle kwijt bent. De Bijbel zegt het zo in 1 Kor. 6:12: “Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar alle dingen zijn niet oorbaar; alle dingen zijn mij geoorloofd, maar ik zal onder de macht van geen mij laten brengen.”

Het offer van Jezus

Maar er is één ding waarom God het meest zal toornen en dat is als mensen het offer van Zijn Zoon Jezus aan het kruis verwerpen.
Om dit te begrijpen, moeten we ons even voor de geest halen wat Jezus deed, toen Hij die lange weg naar Golgotha ging. De Bijbel zegt in Jesaja 53 dat Hij gestalte noch luister had, Hij was veracht en van mensen verlaten, een man van smarten. Iemand voor wie men het gelaat verbergt, Hij werd mishandeld,geslagen, bespot en gehoond. Dit alles deed Hij voor ons, opdat wij niet in het oordeel zouden komen. Maar de andere kant is ook waar, dit groot offer roept om vergelding voor al degene die hem verachten, ondanks Zijn grote liefde voor ons. Laten wij dus nooit vergeten wat Jezus voor ons over had aan het kruis. Hij ging de lange weg naar Golgotha, opdat wij mogen uitroepen “ik ben vrij van het oordeel”. Paulus zegt in Rom.8:1 “Zo is er dan geen veroordeling meer voor hen die in Christus Jezus zijn”. Als u maar “in “ Jezus bent, dat is de enige schuilplaats tegen het oordeel.

In Jezus betekent, een relatie met Hem en dat kan alleen als we wederomgeboren zijn en dagelijks met hem wandelen.

Het is als de Israëlieten die het Pascha aten in de nacht dat ze verlost werden uit Egypte land. Toen ging het oordeel aan hen voorbij, ze aten van het paaslam en het bloed van dat Lam brachten ze aan de deurposten van hun huizen aan. Ex.12:7, 8 “Vervolgens zal men van het bloed nemen en dit strijken aan de beide deurposten en de bovendorpel, aan die huizen, waarin men het eet. Het vlees zullen zij dezelfde nacht eten”.

Dat bloed wijst op de vergeving van onze zonden door de kracht van Jezus bloed, daardoor zijn we vrij van het oordeel. God zei tegen Israël in Ex.12:3 “En het bloed zal u dienen als een teken aan de huizen, waar gij zijt, en wanneer Ik het bloed zie, dan ga Ik u voorbij. Aldus zal er geen verdervende plaag onder u zijn, wanneer Ik het land Egypte sla”.

Het eten van het paaslam wijst op de gemeenschap (contact) wat elk kind van God met de Heer moet hebben. We moeten eten van Jezus Woord iedere dag, met Hem wandelen. Alleen in Jezus is bescherming, geborgenheid, veiligheid tegen de storm die gaat komen over deze wereld. Op dezelfde manier ook moesten de mensen in de ark van Noach zijn, om bewaard te blijven voor de zondvloed. In die ark was het veilig, daarbuiten viel men onder het oordeel. Dat zal straks niet anders zijn, alleen in Jezus is bewaring voor het komende oordeel.

Onderstaande tips kunnen u helpen te stoppen met uw drankgebruik.

  • Hou eens bij, hoeveel u per dag, per week en per maand aan alcohol drinkt.
    Mocht het meer zijn dan één consumptie per dag en zeven dagen per week, neem u dan voor tenminste één week geen alcohol te nuttigen. Ervaart u dit als problematisch, dan heeft u last van verslavingsverschijnselen en is het van groot belang dat u er iets aan doet.
  • Belijd uw zonde het eerst aan God, dat u te ver gegaan bent met alcohol en zodoende niet tot Zijn eer leefde. Wees in ieder geval eerlijk tegen God, Hij kent u als geen ander.
  • Breng uw naaste omgeving op de hoogte van uw voornemen om voorlopig te stoppen met alcohol. Vraag hen rekening met u te houden wat dat betreft.
  • Ga niet naar plaatsen waar veel gedronken wordt, bijvoorbeeld de kroeg, de vrijdagmiddagborrel, bepaalde vrienden etc..
  • Neem iemand in vertrouwen waar u bij aan kan kloppen als u het moeilijk heeft en die u begrijpt en voor u kan bidden, dus een christen die één met u is in deze strijd.
  • Haal voorlopig geen alcohol in huis en als het niet anders kan vanwege andere huisgenoten, laat het dan geen grote hoeveelheden zijn.
  • Als u merkt dat uzelf niet in staat bent om te minderen, zoek dan hulp bij een pastor of geestelijk hulpverlener die Jezus lief heeft en u begrijpt. Wellicht zijn er ook demonen die u aanvallen en waarvan u bevrijdt moet worden.
De waterdoop van Patrick

1 Kor. 6:12:
“Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar alle dingen zijn niet oorbaar; alle dingen zijn mij geoorloofd, maar ik zal onder de macht van geen mij laten brengen.

 

De geestelijke wereld

Christenen die enig inzicht hebben in de geestelijk wereld om ons heen, beseffen dat er echter meer aan de hand is (Efez. 6: 11-18). Het is beslist niet overdreven om te zeggen dat er demonen zijn die ons aanmoedigen om steeds meer te drinken, totdat de gewenning zodanig is dat we verslaafd worden. Jezus zegt in Joh.10:10, dat de satan is als een dief, die komt om te roven, te slachten en te vernietigen.
Tevens moeten we ons goed realiseren dat er beslist wereldse plaatsen zijn, waar onreine demonen verblijven en waar ook christenen geestelijk besmet kunnen raken. Het gaat er niet om dat de Bijbel ons zou verbieden om naar b.v. een kroeg te gaan of naar een nachtclub, maar een kind van God die de Heer Jezus oprecht liefheeft zal door de Heilige Geest direct weten, dat het daar niet thuis hoort. De Geest van God in ons strijd tegen de onreine duistere machten op die plaatsen. Juist in die gelegenheden gaat men zich gemakkelijk te buiten aan alcohol en naarmate men daar langer verblijft is er geen rem meer. De Bijbel zegt: 2 Cor. 6:14-18“Vormt geen ongelijk span met ongelovigen, want wat heeft gerechtigheid gemeen met wetteloosheid, of welke gemeenschap heeft het licht met de duisternis? Welke overeenstemming is er tussen Christus en Belial, of welk deel heeft een gelovige samen met een ongelovige? Welke gemeenschappelijke grondslag heeft de tempel Gods met afgoden?”
En ook Jakobus 4:4 “Weet gij niet dat de vriendschap met de wereld vijandschap met God is? Al wie daarom een vriend van de wereld wil zijn, maakt zich tot een vijand van God.” Het gevaar zit dus niet in de vriendschap zelf, maar meer in het gemak waarmee we ons soms laten verleiden, om met de zondige praktijken van wereldse vrienden mee te doen.

De waterdoop van Patrick

Wakker worden
Misschien merkt u allang dat uw drankgebruik niet is wat God wil, dan hebben we aantal tips voor u.

 

Hoeveel drinkt u?

Nu komt de belangrijke vraag “hoeveel is dan nog geoorloofd” en “wanneer drink ik echt teveel?” Hierover verschillen de meningen enorm. Mensen die van jongs af aan gewend zijn alcohol te drinken, zullen over het algemeen er wat anders tegen aan kijken, als mensen die alleen bij gelegenheid alcohol drinken.
Vandaar dat een maat moeilijk te geven is. Daar staat tegenover dat het gebruik van alcohol in het algemeen en zeker bij kinderen, grote schade aan de gezondheid kan aanrichten. Als men regelmatig alcohol drinkt (b.v. elke avond 1 à 2 glazen wijn of 1 à 2 flesjes bier), is kans al nagenoeg zeker dat men afhankelijk van alcohol is geworden. Regelmatig eens een paar dagen geen alcohol drinken is dan heel erg belangrijk, om na te gaan of dat problemen geeft. Gewenning, gewoonte en afhankelijkheid sluipen er namelijk ongemerkt in.
Voor christenen geldt daarom dat het zeker beter is om minder te drinken, dan die twee glazen wijn of twee flesjes bier en zeker niet elke dag. Daarbij hebben we ook nog een voorbeeld functie. Nog beter is altijd nog om helemaal geen alcohol te drinken of wellicht bij gelegenheid een enkele maal. De Bijbel zegt in Efez. 4: 17-31 “Gij geheel anders, want gij hebt Christus leren kennen.”
God gaat ervan uit dat wij ons in ieder geval anders gedragen dan de mensen die God niet kennen.
Hij verwacht van ons dat wij leven volgens Zijn normen en waarden en niet volgens de gewoonten van de wereld. Een christen behoort dus niet aangeschoten te zijn vanwege de alcohol en als men agressief of prikkelbaar wordt van alcohol, is het goed dat men zich afvraagt of men wel alcohol zou moeten drinken.
Vaak kunnen we dat zelf niet zo goed beoordelen als onze omgeving. Als onze omgeving ons echter aanspreekt over ons drankgebruik en we raken geïrriteerd, dan is dat zeker een alarmerend signaal. Openheid en eerlijkheid zijn zeker voor een christen belangrijk om het drinken niet uit de hand te laten lopen. Weest er dus van bewust dat er grote risico’s zijn en zeker voor een christen, bij het gebruik van alcohol. Drink daarom matig of liever nog, drink helemaal niet. Alcohol is nog altijd een bewustzijn verlagend middel: “Laat je als christen niet door de alcohol overheersen, houdt jezelf onder controle”.

Van alcohol afblijven
De volgende verzen in de Bijbel moedigen mensen aan om van alcohol af te blijven (Leviticus 10:9; Numeri 6:3; Deuteronomium 14:26; 29:6; Rechters 13:4,7,14; 1 Samuël 1:15; Spreuken 20:1; 31:4,6; Jesaja 5:11,22; 24:9; 28:7; 29:9; 56:12; Micha 2:11; Lucas 1:15).