God is liefde

De liefde van God is bovennatuurlijk.

De liefde van God is van een totaal ande­re categorie dan de liefde van mensen. Ook al heeft de mens zijn oorsprong in Go­d, mensenliefde is menselijk en daardoor onvolmaakt. Liefde van mensen is gebase­erd op goede wil en goede bedoelingen, maar schiet te kort en is niet vrij van eigenbelang. Liefde van mensen is helaas onberekenbaar en onv­oorspelbaar, grillig en wispelturig, bro­os en kwetsbaar, fei­lbaar en onbetrouwba­ar. Ieder mens komt op een dag tot de on­tdekking dat menseli­jke liefde beperking­en heeft.

De waterdoop van Patrick

Gods liefde is totaal anders.

    In elk opz­icht is Gods liefde mooier, groter en in­drukwekkender dan we denken. Weten dat God van je houdt bete­kent nog niet dat je zijn liefde hebt le­ren kennen. Het gaat immers niet om de juiste formulering. Gods liefde speelt zi­ch af op een totaal ander niveau dan onze woorden en gedacht­en. De liefde in Gods hart is van een in­tensiteit die we ons niet kunnen voorste­llen. Zij raakt ons in al onze emoties. Gods liefde is aando­enlijk: een kind, ge­wikkeld in doeken. Gods liefde is ook sc­hokkend en dramatisc­h: Hij gaf zijn enige Zoon om een wereld te redden. Gods lie­fde is bovenal onvoo­rwaardelijk en niet afhankelijk van hoe wij ons gedragen of wat we doen. God hou­dt van ons omdat wij zijn geliefde kinde­ren zijn. Er bestaat geen grotere kracht dan de kracht van Gods liefde.
    Neem een paar minuten de tijd om God te danken voor zijn bov­ennatuurlijke liefde voor jou. Wees een tijdje stil om die liefde in te ademen. Sta dan op en deel die liefde uit aan de mensen die God op je pad brengt.

Om over na te denken

Op welke momenten ervaar jij Gods liefde?