Yahweh – M’Kaddish: God heiligt.

Yahweh – M’Kaddish: God heiligt.

De naam Jahweh (Yeho’vah) m’Kaddesh komt slechts twee keer voor in de Bijbel. De eerste keer in Exodus 31 en de tweede keer in Leviticus 20 . Het woord ‘ka’dash’ wordt vaak gebruikt, maar als naam slechts twee keer.
Exodus 31:13: ‘Maar wat u betreft, spreek tot de zonen van Israël, zeggende: “Gij zult zeker Mijn sabbatten onderhouden; want dit is een teken tussen mij en u door uw generaties heen, opdat u zult weten dat Ik de Heer ben die u heiligt. ‘

Dit gebod dat God aan Zijn volk gaf, was om ervoor te zorgen dat ze de sabbatten hielden die Hij voor hen instelde, omdat ze deel uitmaakten van het heiligingsproces voor hen.

Het Hebreeuwse woord is ka’dash en het betekent heiligen, heiligen, opdragen, heiligen en voorbereiden, toewijden, aanstellen en gezuiverd maken.

“Zoals we weten was de sabbat een rustdag voor de mensen, dit was voor IEDEREEN in het land Israël… van de koning tot de boer tot de slaaf, tot de dieren en tot het land zelf. Iedereen moest de sabbat in acht nemen. Waarom?/span>

 

Deze tijd was heilig.

Ja, rust was belangrijk, maar net als al het andere dat God van Zijn volk verlangde, zette de sabbat hen apart van de rest van de naties. Israël was uniek in de antieke wereld omdat iedereen rust kreeg en deze dag was speciaal omdat het een tijd was voor de mensen om zich op een weloverwogen en specifieke manier zonder afleiding op God te concentreren.

Afleiding was niet toegestaan: niet koken, niet schoonmaken, niet werken, niet repareren, geen voorbereidingen, niet verzamelen, niet zaaien, niet ploegen, niet NIETS. Rust uit en concentreer je op God. Dit onderscheidde hen en onderscheidde hen van alle andere naties.

Deze tijd was heilig en heilig en omdat God elke week de eerste focus op deze ene dag was, hielp het de mensen aandacht te schenken aan wat belangrijk was. En hun rol en roeping onder de naties van de wereld is een zeer belangrijke rol, of ze dat nu leuk vinden of niet.

Leviticus 20: 8: “Je zult Mijn inzettingen onderhouden en ze naleven; Ik ben de Heer die je heiligt. ”

Nogmaals, het woord dat hier wordt gebruikt voor heiligt, is ka’dash. Deze keer ligt de nadruk op naleving en gehoorzaamheid aan de wet, de statuten die God hen gaf. Met andere woorden, door Gods wet, Zijn Woord, Zijn statuten en voorschriften komt heiliging.

Heiliging is erg belangrijk voor Gods volk, niet alleen Zijn natie, het uitverkoren volk, de Joden, maar ook degenen die geadopteerd en geënt zijn, samen vormen zowel Joodse als niet-Joodse gelovigen de ‘Ene Nieuwe Mens’. (Efeziërs 2:15)

Dus voor het Joodse volk heeft God veel dingen vastgesteld die ze moeten doen, gedurende hun generaties, waarvan er twee het houden van de sabbat zijn en de andere de gehoorzaamheid aan Gods wet. Dit zou het mechanisme zijn waarmee God hen zou heiligen – hen apart zou zetten en hen zou vestigen als een heilig volk voor Zichzelf.

Hoe zit het met heidenen?

Welnu, we zijn geënt op de natuurlijke olijfboom ondanks het feit dat we een wilde olijftak zijn. (Romeinen 11: 11-24)

We zijn geënt op het verbond dat God Zijn volk gaf, het Joodse volk, maar we zijn geen etnische Joden en hoeven ons niet als hen te gedragen. De vereisten voor ons zijn vergelijkbaar, maar zeker niet identiek.

Maar wat zegt de Bijbel over hoe we geheiligd zijn, omdat we de Wet van God niet kunnen houden zoals die oorspronkelijk werd gegeven? Er zijn geen rituele bloedoffers meer, er is geen tempel en we hebben geen officieel priesterschap.

Als we tot geloof in Jezus komen, zijn we gered. Dan begint het proces dat we ‘heiliging’ noemen, waar we veranderen van wat we waren in wat Hij wil dat we zijn. Wat wil Hij dat we zijn? Hij wil dat we zijn zoals Hij. Hoe gebeurde dit?

Johannes 17: 13-18, Jezus bad voor Zijn discipelen kort voor Zijn arrestatie. “Ik kom nu naar U toe, maar ik zeg deze dingen terwijl ik nog in de wereld ben, zodat zij de volle mate van Mijn vreugde in zich mogen hebben. Ik heb hun Uw Woord gegeven en de wereld heeft hen gehaat, want ze zijn niet meer van de wereld dan ik van de wereld. Mijn gebed is niet dat U hen uit de wereld haalt, maar dat U hen beschermt tegen de boze. Ze zijn niet van de wereld, ook al ben ik er niet van. Heilig hen door de waarheid; Uw woord is de waarheid. Zoals u mij de wereld in stuurde, heb ik ze de wereld in gestuurd. Voor hen heilig Ik Mijzelf, opdat ook zij waarlijk geheiligd mogen worden. “

De waterdoop van Patrick

Het is Gods verlangen om ons te heiligen, ons om te vormen van de zondige schepselen die we waren, naar het spiegelbeeld van Zijn Zoon en Hij doet het door de kracht van Zijn Woord, omdat Zijn Woord de absolute waarheid IS. Het Woord van God bestrijdt en ontmantelt de filosofieën en maatschappelijke trends van de wereld die hakken en veranderen volgens de grillen en rages van de massa. Gods Woord verandert nooit, Zijn normen, Zijn absoluutheden, Zijn ethiek, Zijn moraal … ze veranderen nooit./span>

 

Romeinen 12: 2: ‘Word niet gelijkvormig aan deze wereld, maar word getransformeerd door de vernieuwing van uw geest, zodat u kunt bewijzen wat de wil van God is, wat goed en aanvaardbaar en perfect is.’

Dit betekent dat als onze opvattingen en normen in overeenstemming zijn met de wereld, we onze opvattingen en normen veranderen zodat ze overeenkomen met het Woord van God. Die verandering heeft dan invloed op ons leven; hoe we ons kleden, praten, denken; hoe we ons gedragen en hoe we omgaan met anderen. Er wordt van ons verwacht dat we ons aanpassen aan het Woord van God, niet proberen het Woord van God in overeenstemming te brengen met de wereld, zodat het past bij onze voorkeuren of de wereld zoals wij maakt.

Dit is hoe God onze Heiliging ons meer op Hem laat lijken.